โลก Earth

โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โลก อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม ในจำนวนดาวเคราะห์ทั้งหมด ในระบบสุริยะ และ โลก ยังเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอีกด้วย มีพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ำถึง กว่า 70% จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำ

E10

แหล่งที่มา : https://blog.eduzones.com/montra/2856

Advertisements

การเกิดทวีปต่างๆ

    โลก เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งส่วน ที่เป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลกและส่วนที่ประกอบอยู่ภายในของโลก อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ และรอบตัวเอง รวมไปถึงการที่โลกยังร้อนอยู่ภายในมีทฤษฎีหลายทฤษฎี ที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก จึงทำให้โลกมีการแยกตัวเป็นแผ่นเปลือกโลกของทวีปต่างๆ และในปัจจุบันมีทวีปดังนี้

present_map

แหล่งที่มา http://goo.gl/lExw4D

โลกของเรามีกี่ประเทศ

ในปัจจุบันโลกของเรานี้มี 193 ประเทศ แยกตามทวีป ดังนี้

1.ทวีปเอเชีย มี 48 ประเทศ 2.ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มี 14 ประเทศ

3.ทวีปยุโรป มี 43 ประเทศ                         4.ทวีปอเมริกาเหนือ มี 22 ประเทศ

5.ทวีปอเมริกาใต้ มี 13 ประเทศ                 6.ทวีปแอฟริกา มี 53 ประเทศ

ในปัจจุบันมีประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากนานาชาติ ทั้งหมด 193 ประเทศ และมีดินแดนที่พยายามจะประกาศเป็นประเทศแต่ถูกคัดค้านจากประเทศอื่น อีก 10 ดินแดน

1574

แหล่งที่มา : http://www.kalasin3.go.th/view.php?article_id=25126

1373439831-1earthsatm-o

บรรยากาศ คือ อากาศที่หุ่มห่อโลกเราอยู่โดยรอบ มีขอบเขตจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณ 1000 กิโลเมตร เหนือของบรรยากาศขึ้นไปจะเป็นบริเวณที่มีอากาศน้อยมากหรือไม่มีเลย เรียกส่วนนี้ว่า อวกาศ อากาศในบรรยากาศบริเวณใกล้ผิวโลกจะหนาแน่นมากที่สุด และเมื่ออยู่สูงขึ้นไปอากาศจะบางลงหรือน้อยลง บรรยากาศมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

แหล่งที่มา : http://goo.gl/89VesH

17082011-02

ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ทำให้โลกเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ

 

แหล่งที่มา : http://hilight.kapook.com/view/5233